طراحی سایت LMS

طراحی سایت LMS

با پیشرفت تکنولوژی امروزه اغلب فعالیت های آموزشی از طریق طراحی سایت آموزشی در جوامع مختلف اجرا می شود. سایت آموزشی به دلیل فراهم آوردن موقعیت یادگیری برای اقشار مختلف بدون در نظر گرفتن مسافت یکی از آیتم های پرطرفدار در میان انواع مختلف طراحی سایت می باشد. آموزش از طریق سایت های آموزشی تنها محدود به دروس دانشگاهی و مدرسه نمی شود بلکه بسیاری از آموزش ها مثل آموزش انواع هنرهای دستی و موسیقی و… را نیز می توان از طریق سایت آموزشی فرا گرفت. در میان انواع مختلف طراحی سایت آموزشی امروزه آموزش به صورت آنلاین یا همان LMS یکی از به روزترین نوع آموزش می باشد که به توضیح مختصری از این نوع آموزش می پردازیم.

 

proecur64 طراحی سایت LMS

سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS)

LMS مخفف عبارت “Learning Management System”، یک سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی است که از اجزای اصلی سیستم آموزش مجازی یا سیستم آموزش الکترونیکی محسوب می‌شو LMS یک زیر ساخت نرم افزاری برای مدیریت و اجرای دوره های آموزشی الکترونیکی است. این سیستم، کلیه فعالیت های کاربر با هر نقشی (راهبر، مدرس،فراگیر و …) را ثبت و رصد می‌کند، روند یادگیری و آموزش را به طور خودکار مدیریت کرده و امکان گزارش دهی از فعالیت های انجام شده را فراهم می‌کند.درLMS محتوای آموزشی با قالب های مختلف ارائه می شود.

این سیستم ها امکان آموزش را به‌طور همیشگی برای همه افراد در هرجایی که باشند فراهم می‌آورند و وابستگی به موقعیت جغرافیایی را حذف می کند. امکان توسعه محتوای آموزشی مبتنی بر استانداردهای موجود در سیستم آموزش مجازی به مراتب از سیستم های حضوری ارزانتر است. حذف و کاهش جابجایی که باعث کم شدن ترافیک و الودگی هوا و… می گردد، حذف هزینه‌های ساخت دانشگاه به‌صورت فیزیکی نیز از دیگر مزایای آموزش الکترونیکی تلقی می گردد.
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی نوین در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ آن مانند نرم افزار آموزش مجازی LMS ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ثبت کرده است و در حال حاضر تقریبا ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺠﺎری دﻧﯿﺎ در حال استفاده از این روش ﻫﺎی ﻣﺪرن آﻣﻮزﺷﯽ هستند. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.

g699 طراحی سایت LMS

سیستم آموزش مجازی LMS

آموزش مجازی روش ﻧﻮﯾﻨﯽ از آﻣﻮزش و ﻣﺤﯿﻂ آن ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺜﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻼس درس اﺳﺖ و فراگیران از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کرده و مطالب آﻣﻮزﺷﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ این روش ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮزش دادن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻢ از ﺻﻮﺗﯽ، ﺗﺼﻮﯾﺮی، راﯾﺎﻧﻪ ای، ﺷﺒﮑﻪ ای و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﻧﺠﺎم می شود.
اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 1370 در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر وزارت ﻋﻠﻮم، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﺳﺎل 1382 اوﻟﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، در ﺳﺎل 1386 این موسسه ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﮐﺸﻮر ، واﺣﺪﻫﺎی آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮده اندکه از جمله آنها می توان به دانشگاه بین المللی قزوین اشاره کرد که سیستم آموزش مجازی Virtual education system آن تحت حمایت شرکت پافکو می باشد.
نرم افزار آموزش مجازی LMS درظاهر یک وبسایت معمولی است و ﮐﺎرﺑﺮ (داﻧﺸﺠﻮ، اﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل) ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ آن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه اﺳﺖ،می تواند عملیات مختلفی را در وبسایت انجام دهد این ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ می کند،می تواند ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و انتخاب واحد، شرکت در کلاس آنلاین ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺤﺘﻮای ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺮات و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دروس اراﺋﻪ ﺷﺪه، واﺣﺪﻫﺎ، اﻃﻼﻋﯿﻪ ﮔﺮوه آﮔﻬﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آگهی ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮع و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﮔﺮدد. به کمک این نرم افزار، مدیران، مسئولین مربوطه، اساتید و دانشجویان قادر خواهند بود با توجه به نوع و سطح دسترسی خود، اطلاعات وبسایت را مشاهده، ویرایش، حذف، اضافه و یا استخراج کنند.

top vie 6163 طراحی سایت LMS

به طور کلی  ویژگی های سایت سامانه LMS

 قابلیت برگزاری و پشتیبانی صدها دوره
افزایش توانایی و مهارت کاربران در فراگیری اطلاعات
امکان تهیه كلیه مواد مکمل آموزشی بدون نیاز به مراجعه به كتابخانه
امکان اندازه گیری و ارزیابی آموزشی با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده در سامانه
مناسب برای کلاس های ۱۰۰ ٪ آنلاین و همچنین به عنوان مکمل یادگیری چهره به چهره
ارایه قوی‌تر عناصر گرافیكی مانند استفاده از فیلم، انیمیشن، شبیه سازی، نمودار یا عكس
نمایش فهرست دوره‌ها و شرح آن روی وبسایت و همچنین قابلیت دسترسی مهمان‌ها به دوره‌ها
كاهش هزینه‌های آموزشی، ایاب و ذهاب و تسهیلات كارگاه یا ابزارهای دوره آموزشی و كاهش اتلاف وقت فراگیر
بهره‌مندی حجم كثیری از فراگیران از آموزش به موقع با دست‌یابی به دوره‌ها یا برنامه‌های آموزشی online از راه دور

مزایای طراحی سایت آموزش آنلاین (LMS)

آموزش آنلاین کارآمد و سریع است.

فرض کنید شما یک فرد شاغل هستید برای شرکت در یک کلاس حتما باید حداقل یک روز در هفته‌ را خالی کنید تا به مرکز آموزشی موردنظر بروید و ثبت‌نام کنید.

به روز بودن محتوا در طراحی سایت آموزش آنلاین (LMS)

سرعت عرضه و تولید محتوای الکترونیکی در طراحی سایت آموزش آنلاین یا همان سیستم LMS نسبت به محتوای چاپی و فیزیکی بیشتر است و خیلی سریع می توان محتوای جدید را به دانش پذیران عرضه کرد. درصورتیکه تغییر محتوای آموزشی چاپی به علت هزینه بالای تولید و عرضه محتوا سخت است و این تغییر دیر انجام میگیرد. طراحی سایت آموزش انلاین برای کسانی که محتوای آموزشی آنها مدام در حال تغییر است مانند: آموزش نرم افزارها می تواند بسیار مفید واقع شود.

آموزش آنلاین در هزینه ها صرفه جویی می کند

آموزش آنلاین هم به موسسات آموزشی و هم به دانشجویان کمک می کند.موسسات مجبور نیستند برای تحصیل، مکان همراه با وسایل اضافی دیگر فراهم آورند. دانشجویان هم مجبور نخواهند بود برای کسب مهارت های جدید و دانش جدید رفت و آمد داشته باشند.

آموزش مجازی باعث می شود کل فرآیند یادگیری سرگرم کننده باشد

طراحی سایت آموزش آنلاین از آنچه اکثر دانش آموزان در این روزها استفاده می کنند یا به عبارت دیگر آموزش سنتی متفاوت است.بصورت اینترنتی و مجازی یاد میگیریدو می توانید با افراد در چت و انجمن ارتباط برقرار کنید، میتوانید پیشرفت خود را در رسانه اجتماعی به اشتراک بگذارید و ….

آموزش آنلاین دانشجویان قدرت حرکت بیشتری خواهند داشت.

آموزش آنلاین این امکان را می دهد تا دانشجویان در هر مکانی که به اینترنت دسترسی دارند به امر یادگیری بپردازند. همچنین در هر زمانی که خودشان راحتترند مطالعه کنند. همه این موارد نه تنها فرآیند یادگیری را برای افراد در مناطق مختلف ساده میکند بلکه آنها را قادر میسازد تا آموزش آنلاین را با کار ویا تحصیلات دانشگاهی خود ترکیب کنند.آموزش آنلاین مستلزم این است که معلمان برای ایجاد دوره های آموزشی سخنرانی ها و کلاس های خود را ضبط کنند،که می تواند برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار گیرد و در صورت نیاز، به راحتی تغییر در آن صورت گیرد. درنتیجه هزینه ها کم خواهد شد.

افزایش همکاری و همیاری میان دانشجویان در سیستم آموزشی آنلاین

یادگیری به‌صورت مشارکتی به دانشجویان فرصت سنجش میزان درک و فهم از موضوع درسی را در مقایسه باهم می‌دهد در خلال این فرآیند، دانش ماهیتی اجتماعی پیدا می‌کند و به کل گروه تعلق دارد

در صورتی که خواهان برگزاری کلاس ها و آموزش های مجازی و آزمون های آنلاین هستید، سیستم تحت وب مدیریت و فروش محتوای آموزشی این امکان را در اختیار شما می گذارد که یک آموزشگاه مجازی تحت وب ایجاده کرده و محتوای آموزشی ارزشمند خود را در اختیار مشتاقان یادگیری قرار دهید.

bus7791 368 طراحی سایت LMS

امکانات و مشخصات سایت های LMS رایا سایت

 امکان تطبیق با ساختارهای مختلف سازمانی
برگزاری کلاس‌های هم‌زمان و غیرهم‌زمان مطابق با استانداردهای آموزشی
برقراری ارتباط بین دانشجویان و اساتید در قالب ارتباطات هم‌زمان و غیر هم‌زمان
استفاده در شبکه‌های اینترنتی و اینترانتی در قالب نرم‌افزارهای تحت وب
ثبت و گزارش تمامی فعالیت‌های فراگیرنده و ارزشیابی بر اساس این فعالیت

امکان ثبت نام یا استفاده از فیلدهای مدیریت شده
امکان تعریف بخش اطلاعات اضافی که توسط استاد انجام میشود
نمایش کامل تراکنش های مالی + فاکتور و چاپ فاکتور
ویرایش حساب کاربری هر دو طرف
افزایش موجودی به صورت پرداخت آنلاین و پرداخت دستی
خرید و تمدید دوره ها
آزمون آنلاین با امکان تعریف بانک سوال و ایجاد آزمون هوشمند و کاملا مدیریت شده
امکان دریافت مدرک (در صورت نیاز)
بانک داخلی سیستم
نمایش نتایج آزمون های گذشته
بخش آموزش فوق العاده اینتراکتیو
تماس با اساتید به صورت آنلاین در زمانهای پاسخ گویی احتمالی
امکان تعریف فصول بخش و صفحه برای هر دوره
تماس با دانشجویان
تایید اطلاعات تکمیلی
ایجاد سطح دسترسی برای کاربران
مدیریت اخبار در سایت
ارسال پیام گروهی برای دانشجویان
مدیریت صفحات سایت
مدیریت واریزها
مدیریت نتایج آزمون کاربران
مدیریت پرداخت ها (متفاوت با واریزها است)
مدیریت درخواست مدارک
گالری تصاویر و بنرها در سیستم
تعیین هزینه های دوره ها
بانک سوالات
تعریف معیار برای آزمون ساز

رابط کاربری

رابط کاربری و مدیریتی کاملاً فارسی و ایرانی ( راست و چپ )
امکان تغییر ظاهر بصری وب سایت به صورت کامل
امکان جستجوی ساده و پیشرفته در کل سایت
امکان استفاده از نوار پیمایشی در بالای صفحه
استفاده از Cache جهت تسریع در بار‌گذاری صفحات