فرم های api

نصب ماژول

ماژول نویسی دروپال 7 قسمت ششم

فرم ها Form API : دلیل اصلی استفاده از فرم ها ورود داده است، از طریق فرم ها داده ها ذخیره نمی شوند.وظیفه فرم ها تعیین دسترسی کاربر به صورت اولیه، دریافت داده از کاربر و ارئه ی داده دریافت شده به بخش های است که وظیفه ی مدیریت و انجام اعمالی بر حسب آن ها را دارند. ... ادامه مطلب