مدیریت ارز مجنتو

تنظیمات ارز

تنظیمات ارز در سیستم مجنتو

قابلیت هایی برای ارزها درمجنتو ساخته شده است. پس از نصب مجنتو، به طور پیش فرض یک ارز برای قیمت گذاری و پرداخت استفاده خواهد شد.می توانید ارز مبنای فروشگاهتان را تغییر داده و یا ارز دلخواه خود را ایجاد نمایید. ... ادامه مطلب