سجاد امیری

Position: مدیرعامل و مسئول تیم تجارت الکترونیک
Phone: 88509862-021
سجاد امیری: کارشناس ارشد محاسبات علمی