نرم افزار کارواش آپادا

نرم افزار اتوماسیون کارواش

کاملترین نرم افزار کارواش

کاملترین نرم افزار کارواش و اتوماسیون شستشوی ماشین ، با کاملترین گزارشات مدیریتی ، حسابداری و فروش ، شامل دسته بندیهای ماشین ها بر اساس نوع و قیمت خدمات ، گزارشات فروش روزانه ماهانه و سالانه فروش ، گزارش تعدادی بر اساس خدمات و دهها گزارش متنوع دیگر

نرم افزار جامع کارواش آپادا

نرم افزارجامع کارواش | نرم افزار اتوماسیون کارواش | نرم افزار فروش و حسابداری کارواشنرم افزار کارواش

این نرم افزار داراي امکانات فراوان مديريتي و صدور قبوض و فيش هاي لازم در کارواش مي باشد

صدور فيش به همراه محاسبه ماليات

صدور فيش براي انواع خودرو ها – داراي دسته بندي نوع خدمات و تعيين قيمت براي هر خدمت ويژه و دسته بندي شده براي نوع خودرو

ثبت پلاک خودرو ها و سوابق مشتريان

ثبت کاربران و گزارش از فروش تفکيکي بر اساس هر کاربر

گزارش فروش روزانه – ماهانه و تفکيکي

گزارش فروش بر اساس نوع خدمت

امکان تعيين سطح دسترسي براي کاربران مختلف

داراي قفل سخت افزاري براي امنيت بيشتر نرم افزار

داراي تنظيمات تخفيف درصدي و درصد ماليات براي تغيرات سالانه

محاسبه سود و زيان و حسابداري مجموعه

گزارش خدمات تفکيکي

گزارشات متنوع مالي – پرداخت ها و دريافت ها بر اساس اشخاص و حقوق و دستمزد پرسنل

منطبق بر کليه پرينترها و کليه قطع اوراق A4 – رول هشت سانتي – A5 – و انواع پرينترهاي حرارتي و سوزني و غيره

و دهها امکان متنوع ديگر